Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

26/06/2020 14:01  -  1 αναγνώσεις

 

Για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών απαιτείται ταυτότητα και την αίτηση που επισυνάπτεται.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/