Κήρυξη έκτασης ως Αναδασωτέα- Προθεσμίες.

12/02/2019 10:55  -  1 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Σητεία           12-02-2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                            

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ                                

Τηλ.: 28433 40523                                                                    

FAX: 28430 29243                     

 

 

 

ΘΕΜΑ:    Κήρυξη έκτασης ως Αναδασωτέα- Προθεσμίες.  

 

       Με την υπ αριθμό 3352/11-12-2018 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16Δ /30-1-2009 (ΑΔΑ: 64Θ1ΟΡ1Θ-Φ33), κηρύχθηκε αναδασωτέα η έκταση στις θέσεις Βιγλί- Πλατύβολο- Φαράγγι Νεράιδας Τ.Κ Κριών –Αγ. Γεωργίου- Μαρωνιάς- Επάνω Επισκοπής Περιφέρειας Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου εμβαδού 562.483,86 τ.μ.

       Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της  πραγματικής κυκλοφορίας του ΦΕΚ καθώς και αίτηση ακύρωσης εντός εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της, στο οικείο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον στην έκταση αυτή.

 

Συνημμένα:  ΦΕΚ 16Δ /30-1-2009.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ