Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σητείας

09/05/2016 09:58  -  217 αναγνώσεις

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δήμου Σητείας έχει σκοπό την ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο και να προτείνει πρακτικές και ενέργειες βελτιστοποίησης στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια της διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και στον εξορθολογισμό του κόστους των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου και την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα το Τ.Σ.Α.Δ.Α. Σητείας:

 

1) Αναλύει και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο.

2) Ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

3)  Εξειδικεύει τους εθνικούς στόχους σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου.

4)Αναδεικνύει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις καθώς και τις αναγκαίες κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. 

5) Προτείνει δράσεις:

  • για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης για το Δήμο,
  • για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι,
  • για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την επιτυχία των προτεινομένων δράσεων.

6) Εκτιμά τον απαιτούμενο προϋπολογισμό αναφορικά με το επενδυτικό κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων έργων και δράσεων προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Το παρόν Τ.Σ.Α.Δ.Α. Σητείας λαμβάνει υπόψη του το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Κρήτης, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων ενώ ταυτόχρονα συνεκτιμά όλες τις θεσμικές εξελίξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό.