05-08-2011 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

08/08/2011 08:06  -  1032 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                  Σητεία :    05-08-2011

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                             Αριθμ. Αποφ : 632 

72300  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433 / 40501,  40555

Fax  :      28430 - 24584

Δ/νση Διοίκησης                                                                                                               

        

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  1,58, 94 παρ. 18 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87α /7-6-2010) Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης .

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) .

3.  Την Κ.Υ.Α. ΙΒ/6071/1998  

4. Το αριθμ. 35253/28-07-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

                                     

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


 Ορίζουμε συντονιστές  της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας τους  υπαλλήλους:

1)  Φουντουλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού τηλέφωνο 28433 40555 Fax: 2843029243 – 2843024584  e-mail: fountoulakis@sitia.gr  ως τακτικό μέλος  και  

2) Νικηφοράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού  τηλέφωνο 28433 40547 Fax: 2843029243 – 2843024584  e-mail: nikiforakis@sitia.gr αναπληρωματικό μέλος.  

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

   ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ   

ΚΟΙΝ/ΣΗ:                                                                                                                                                        

 -  Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών                               

   Υπηρεσιών                   

- Ενδιαφερόμενους Υπαλλήλους