2/1/2012.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/01/2013 14:25  -  689 αναγνώσεις

 

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α’87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’αριθμ.45892/11.8.010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν.3852/010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2,παρ.4 του Ν.3852/010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β’1292), όπως ισχύει.

3.Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/010 και επομένως μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι,

                                                                 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χατζηνάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες  ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

2. Έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, επιβλέπει και συντονίζει τις υπηρεσίες για την πρόληψη-ετοιμότητα-αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.

3. Έχει την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία.

4. Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και του ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

5. Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των συνεργείων επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξωτερικού φωτισμού.

6. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

7. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

8. Έχει την μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

9. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων Παλαικάστρου, Ζάκρου και τον τοπικό εκπρόσωπο Καρυδίου για την επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων.

10. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων, μονίμου κατοικίας κλπ) που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν  στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιτάνου.

11. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

12. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη των πολεοδομικών λειτουργιών του Δήμου (Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικές μελέτες κ.λ.π).

13.  Έχει την αρμοδιότητα έγκρισης και χορήγησης όλων των αδειών του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

14.   Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


 

                   Ο Δήμαρχος Σητείας


                       Θεόδωρος Πατεράκης

 

Αρχεία