2/1/2013.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/01/2013 14:41  -  674 αναγνώσεις

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

            Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α’87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.      Την υπ’αριθμ.45892/11.8.010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν.3852/010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2,παρ.4 του Ν.3852/010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β’1292), όπως ισχύει.

3.      Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/010 και επομένως μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι,

                                         

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δρακάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες  ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Λεύκης καθώς και των δημοτικών υπηρεσιών που χειρίζονται θέματα σχετικά με τις τοπικές κοινότητες Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

2. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Λεύκης και στις τ.κ. Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

3.  Έχει την μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Λεύκης και στις τ.κ. Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

4. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τον τοπικό εκπρόσωπο για την επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Λεύκης και των τοπικών κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

5. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων, μονίμου κατοικίας κλπ) που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Λεύκης και των τ.κ. Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.

7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην ορθολογική χρήση του υδάτινου δυναμικού στα όρια του Δήμου.

8.  Έχει την εποπτεία και των έλεγχο των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου.

9. Έχει την ευθύνη για τα δίκτυα άρδευσης και τον έλεγχο των συνεργείων άρδευσης. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό άρδευσης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του.

10. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

11. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και είναι υπεύθυνος για την ανανέωση των παραγωγικών αδειών των πωλητών σε αυτές, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

12. Έχει την ευθύνη της χορήγησης και ανάκλησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.


Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας


                                                            Θεόδωρος Πατεράκης

Αρχεία