ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

09/11/2015 08:55  -  299 αναγνώσεις

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σητεία:       09 /  11       /2015                     

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                            Αρ.Πρωτ. : 6060

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 2843341323                                      

FAX        :     2843020821                                                           

E-mail     : psilinakis@sitia.gr 

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες :Εμμ. Ψυλινάκης                                                        

                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«Ανακατασκευή & υπερύψωση χοάνης μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών στη  θέση του XYTA Σητείας»  

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Ανακατασκευή & υπερύψωση χοάνης μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών στη  θέση του XYTA Σητείας» συνολικού προϋπολογισμού 3.874,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν σχετική επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο προσφοράς με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσώπου που υπογράφει την προσφορά  (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνει ότι:

  • έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους, υποχρεώσεις και τις τεχνικές απαιτήσεις της υπ΄αριθμ. 33/2015 μελέτης του Δήμου Σητείας.
  • δεν έχει αποκλειστεί για οποιοδήποτε λόγο από τους διαγωνισμούς του δημοσίου
  •  ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

3. Τεχνική προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της  υπ΄αριθμ. 33/2015 μελέτης του Δήμου Σητείας.

4. Σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Ο ανωτέρω φάκελος προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας  (Π. Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300 Σητεία), μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική μελέτη από τα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Σητείας (Αλεξάνδρου Παναγούλη 1-Σητεία, τηλέφωνο 2843 341323 (αρμόδιος Ψυλινάκης Εμμανουήλ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ