18-2-2016. Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια Γραφικής Ύλης & λοιπά υλικά γραφείου & φωτοτυπικού χαρτιού

18/02/2016 13:19  -  333 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Σητεία, 18/2/2016          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                       Αρ.Πρωτ. 596                                       

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                   

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 2843340515                                                   

FAX        :     2843029243                                                          

E-mail     :    info@sitia.gr                                         

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες : Κουμεντάκη Ελευθερία               

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Γραφικής Ύλης  & λοιπά υλικά γραφείου & φωτοτυπικού χαρτιού»

 Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο  την Προμήθεια «Γραφικής Ύλης & λοιπά υλικά γραφείου & φωτοτυπικού χαρτιού»,  όπως αναλυτικά περιγράφονται  στην σχετική τεχνική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 20/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια είναι :

 

Α/Α

CPV

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

1

30192700-8

ΟΜΑΔΑ Α

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.797,24 €

2

30197643-5

ΟΜΑΔΑ Β

Προμήθεια φωτοτυπικού - μηχανογραφικού χαρτιού

6.991,32 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

12.788,56 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, τα έντυπα των προσφορών των ειδών,  από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία, τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών.

 Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών ανά ομάδα της τεχνικής έκθεσης

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί προς το Δήμαρχο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

 Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1)      Σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής και σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

2)      Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

3)      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 -          Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

-          Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

-          Ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 Σημειώνεται ότι η αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, πρέπει να είναι πρωτότυπη και να υπογράφεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, και να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Πατεράκης