04-11-2015 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

04/11/2015 09:57  -  468 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                            Ημερομηνία    3/11/2015

                                                            

                                             Αρ Πρωτ.  5985  

 

  

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

 

για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  Υλικών Δημοτικού Φωτισμού συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 13.920,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σητείας, την   16-11-2015. ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Εγγύηση συμμετοχής  2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το  Τμήμα Προμηθειών Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300-Σητεία , ισόγειο, τηλ. 2843340518 κα Ξηραδάκη και 2843341307 κος Τηνιακός.

 

 

 

 

 

 

                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                

 

                                                                     ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ