18-2-2016.Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου.

18/02/2016 10:06  -  337 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                   Αρ.Πρωτ.:575/18-2-2016

  Ταχ.Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 723 00

                                                                                                                             

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  « Ελαστικών Οχημάτων & Μηχ/των έργου » συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  55.962,54 € με ΦΠΑ23% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

34350000-5  

Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

55.962,54

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2016. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Βαρθολομαίου 9  την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου  2016   και ώρα 10.00 πμ έως 11:00πμ (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου , ύψους 2% ( δύο επί τοις εκατό ) της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες .

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, στην κα Ξηραδάκη Ειρήνη (τηλ :2843340518)

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                              

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ