28-3-2016. Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από Δήμο Σητείας στην τ.κ. Παλαικάστρου.

28/03/2016 12:13  -  380 αναγνώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σητεία      28/03/2016

      ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                         Αριθ.   Πρωτ.  1137

        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                            

          ************             

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                     

 

 

                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 Διενέργεια  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας  για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου στην  τ.κ.  Παλαικάστρου προς φύλαξη των οχημάτων μηχανημάτων, εργαλείων   κ.λπ. υλικών της  δημοτικής ενότητας  Ιτάνου.

  

                                 Ο Αντιδήμαρχος Σητείας   Τερζής Λεωνίδας

 

Διακηρύσσει ότι ο Δήμος θα προβεί στην μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην

 τ.κ. Παλαικάστρου προς φύλαξη των οχημάτων μηχανημάτων, εργαλείων  

κ.λπ. υλικών της  δημοτικής ενότητας  Ιτάνου.

 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληρεί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Να έχει συνολικό εμβαδόν 200 τ. μ. περίπου

- Να βρίσκεται στον οικισμό Παλαικάστρου

- Να έχει εύκολη πρόσβαση για μεγάλα οχήματα

- Να διαθέτει  κτίριο   55 τ. μ. περίπου με μεταλλική συρόμενη πόρτα

- Να διαθέτει αύλειο χώρο 145 τ. μ. περίπου

- Να διαθέτει τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή ύδρευσης  

  

      Οι επιθυμούντες να λάβουν  μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις  11/04/2016 τελική (λήξη επίδοσης προσφορών)  αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας σχετικό φάκελο. Ο φάκελος συνοδευόμενος από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, θα παραδοθεί  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας  υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο κυρίως φάκελος  πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

v Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

v Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του ακινήτου)  καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

v  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην

οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:

-  ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

- Αν θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων-συμπληρώσεων που θα υποδειχθούν από την   αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας. 

Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας  του ακινήτου, θεωρημένο από την αρμόδια

πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση  αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου μαζί με τοπογραφικό.

Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το  γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο  κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας  του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή,  θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.                                                                                     

                                                                                                              

    Ο  Αντιδήμαρχος  Δήμου  Σητείας

     

                  Τερζής Λεωνίδας