18-02-2016. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια "Κάδων Απορριμμάτων και ανταλλακτικών αυτών"

18/02/2016 14:13  -  382 αναγνώσεις

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

 Τ.Κ. 723 00                                                                        Σητεία 18 - 02- 2016

                                                                                Αρ.Πρωτ:    578

 

 

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών αυτών

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών αυτών» συνολικής προϋπολογισθείσης 28.456,05€ με ΦΠΑ23% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

34928480-6

   Δοχεία και Κάδοι Απορριμμάτων

28.456,05

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2016. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Βαρθολομαίου 9  Σητείας, την Τρίτη  01  Μαρτίου  2016   και ώρα 10.00 πμ έως 11:00πμ (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου , ύψους 2% ( δύο επί τοις εκατό ) της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, στο Τηλ. 2843341323 (Ψυλινάκης Εμμανουήλ).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ