7.4.2016.Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

07/04/2016 09:59  -  400 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αρ.Πρωτ: 1309/7-4-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Π.Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 723 00-Σητεία                                                               

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  Ανταλλακτικών Οχημάτων »  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  47.014,29 € με ΦΠΑ23% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

34913000-0

Διάφορα ανταλλακτικά

 

47.014,29

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2016. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για  το σύνολο των ειδών ανά  όχημα.  Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά όχημα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 πμ έως 11:00πμ (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου , ύψους 2% ( δύο επί τοις εκατό ) της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες .Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, στην κα Ξηραδάκη Ειρήνη (τηλ :2843340518) και Ψυλινάκη Εμμανουήλ (τηλ. 2843341323).

 

                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                             ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ