ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23/11/2018 14:44  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1.Ενημέρωση από τον Δήμαρχο για την μίσθωση από τον Δήμο του κτιρίου του Επαρχείου -λήψη απόφασης

 

2.  Παράταση της προθεσμίας έναρξης κατασκευής του έργου «Κατασκευή – Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ηλιοθερμικού Σταθμού  Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας» στη θέση Πλαγιές Τ.Κ. Αγίας Τριάδας, του άρθρου 15 της υπ αριθμό 5289/12-10-2017 τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας και της εταιρίας NUR-MOH Ανώνυμη Εταιρία Ηλιοθερμικής Ενέργειας. ( εισηγητής Δήμαρχος)

 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας. (εισηγητής Λ. Τερζής)

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων α) Τσιμεντόστρωση κατά τμήματα αγροτικών οδών από Τουρλωτή και Σφάκα προς Μονοκαρά. β) Δημοτική – αγροτική οδοποιία στις Τ.Κ. Παλαικάστρου – Κρυών - Αχαλαδίων – Αγίου Γεωργίου Δήμου Σητείας (εισηγητής Λ.Τερζής)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής των έργων: α) διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών β) βελτίωση περιφερειακού δρόμου Τ.Κ. Σφάκας. (εισηγητής Λ. Τερζής)

 

6. Συμπλήρωση της απογραφής έναρξης του Δήμου Σητείας με την εγγραφή ακινήτων στη Σητεία και στην τ.κ. Χανδρά. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

7. Αποδοχή όρων δανείου από το Τ.Π.& Δ, ενταγμένου στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

8. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 310/018 απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης για την εργασία

      « Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου Σητείας ». (εισηγητής

       Λ. Τερζής)

 

9. Λήψη απόφασης για την επανάληψη της δημοπρασίας μίσθωσης ιδ. ακινήτου για στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σητείας. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

10. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

13. Διαγραφές οφειλών από τέλη άρδευσης, ΤΑΠ και ΚΟΚ. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

14. Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σητείας. (εισηγητής Ν. Λογκάκης)

 

15. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 22/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Σητείας. ( εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)

 

16. Έγκριση απόφασης δ.σ. νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Λ. Τερζής)

 

17. Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων (εισηγητής Τερζής)

 

18. Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4177/26-7-2018 σύμβασης προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας στο Δήμο Σητείας, ( εισηγητής Λαντζανάκης)

 

19. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1962/17-04-2018 σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «ασφάλιση αυτοκινήτων , οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας από 01-05-2018 μέχρι 30-04-2019).  (εισηγητής  Ν. Λαντζανάκης)    

20. Περί εκτέλεσης της «προμήθειας και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύποι LED και προμήθειας λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό» (εισηγητής Λ. Τερζής)

21. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικον. Έτους 2018 – έγκριση εκτέλεσης του έργου «αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Ζήρου» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (εισηγητής Λ. Τερζής)

 

22.Κοπή ή μη του δέντρου (ελαιοδέντρου)  στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου. (εισηγητής Ν. Κοζυράκης)

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γιάννης Δρακάκης