ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24/06/2019 14:37  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                ΗΜΕΡ.:   24-6-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4780

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Παρασκευή   28  Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης  του διαγωνισμού, για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020». – Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης, για την ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ » - Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

3.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής  διενέργειας του  διαγωνισμού,  με  τη διαδικασία της   διαπραγμάτευσης,  για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». - Ορισμός ¨Προσωρινού Αναδόχου¨.

 

4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  για την  εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». - Ορισμός ¨Προσωρινού Αναδόχου¨.

 

5.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθ. 442/29-5-2019 απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

6.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη  έφεσης κατά της με αριθ.  86/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σητείας

 

7.  Λήψη απόφασης για παράταση, ενός (1) μήνα, απόδοσης λογαριασμού  υπολόγων  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ.

 

                                                                             Ο  Πρόεδρος

                                                                      Λαντζανάκης  Νικόλαος