Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

10/12/2018 14:55  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ     ΣΗΤΕΙΑΣ                                             ΗΜΕΡ. :   10/12/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 6589

 

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

  • Σύνταξη  σχεδίου αναμόρφωσης του πρ/σμού οικονομικού έτους 2018.
  • Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας  «Απορριμματοφόρου και υδροφόρου οχήματος»  με διεθνή διαγωνισμό.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας. 

  • Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ≪ Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας, στο κέντρο διαλογής  ανακυκλώσιμων υλικών Ηρακλείου (ΚΔΑΥ)≫ για το έτος 2019. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών- Καθορισμός των όρων – Συγκρότηση της επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού.

 

  • Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου   προς στέγαση του     Πολιτιστικού Κέντρου (Πολύκεντρου) Σητείας.                                         

 

  • Λήψη   απόφασης   για την  άσκηση   ή μη    έφεσης κατά της με αριθ. 72/2018 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Λασιθίου.

  • Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των υπολόγων των προνοιακών επιδομάτων διμήνου  Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

  • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου.

  • Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου εκτός έδρας.

 

                                                                        Ο  Πρόεδρος 

                                                            

                                                                       Λαντζανάκης  Νικόλαος