Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

22/02/2019 14:18  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                           ΗΜΕΡ.:22-2-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1230

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού   οικ. έτους 2019.

 

2. Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης, ως προς το άνοιγμα της «Οικονομικής   Προσφοράς»,   του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ». Ορισμός «Προσωρινού Αναδόχου»

 

3.  Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης, ως προς το άνοιγμα της «Οικονομικής   Προσφοράς»,   του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΚΑΙ  ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ». Ορισμός «Προσωρινού Αναδόχου».

 

4. Έγκριση διενέργειας της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ» παραδοτέο  4.2.4. της πράξης GEO-IN,  με συνοπτικό διαγωνισμό. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων της διακήρυξης.

 

5. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ έτους 2019» με  ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων διενέργειας του  διαγωνισμού.

 

6.Έγκριση διενέργειας  της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ από 1/5/2019 έως 30/4/2020» με συνοπτικό διαγωνισμό. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων  διενέργειας του διαγωνισμού.

 

7. Συζήτηση  και λήψη απόφασης  για  άσκηση  ή μη  έφεσης  κατά της υπ. αριθ. 164/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου  Σητείας.

 

8. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας.

 

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος

                                                                       

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος