Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

22/03/2019 15:46  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ. : 22-3-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΑΡ.  ΠΡΩΤ.: 1968

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  ως προς το   άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών του διαγωνισμού για  την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΝΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». – Ορισμός  προσωρινού αναδόχου.

 

2.  Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  ως  προς την αξιολόγηση   των    δικαιολογητικών  κατακύρωσης του διαγωνισμού για  την  ανάθεση της προμήθειας «ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». -  Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

3.  Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  ως προς τον  έλεγχο   δικαιολογητικών κατακύρωσης  του διαγωνισμού για  την  ανάθεση της υπηρεσίας  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  έτους 2019». - Κατακύρωση  Αποτελέσματος.

 

4. Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  ως προς τον  έλεγχο  δικαιολογητικών συμμετοχής  -  τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών  του διαγωνισμού για  την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ  από 1/5/2019  έως  30/4/2020». – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 

 5. Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  ως προς τον  έλεγχο  δικαιολογητικών συμμετοχής  -   τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της   « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ» του παραδοτέου  4.2.4 της Πράξης GEO-IN.

 

6. Ορισμός  υπολόγου υπαλλήλου  για την έκδοση Χρηματικού  Εντάλματος   Προπληρωμής,   προς  επέκταση  εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 

7. Ορισμός  υπολόγων  διαχειριστών της παγίας προκαταβολής τοπικών – δημοτικών  κοινοτήτων  του Δήμου Σητείας.

 

8. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης  τμήματος  αιγιαλού-παραλίας του Δήμου προς τρίτο, με σύμβαση  έναντι ανταλλάγματος.

 

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                                      

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος