Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

28/03/2019 15:20  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                            ΗΜΕΡ. : 28-3-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2123

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου,   επί προδικαστικής προσφυγής.

 

 

                                                                           Ο  Πρόεδρος

                                                                      

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος