Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

28/07/2020 12:03  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ          

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                             

Ταχ.Δ/νση:   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                

Τ.Κ               723 00

Τηλέφωνο: 28433 40523,40505                       Σητεία : 28/07/2020

Fax:  28430 29243                                                       

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Ο Δήμος Σητείας είναι ο αποδέκτης παραπόνων για το σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα) στα βουνά, στο οδικό δίκτυο ακόμα και μέσα στους οικισμούς, με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την πρόκληση ατυχημάτων, τη φθορά στις ιδιωτικές περιουσίες και το διχασμό της τοπικής κοινωνίας.

    Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος ο Δήμος θα προχωρήσει στην ανάθεση εργασίας με θέμα την «Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων». 

     Προκειμένου να καθοριστούν οι επιμέρους λεπτομέρειες/ προδιαγραφές της σύμβασης σε ρεαλιστικές / πραγματικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όσων έχουν πραγματικά γνώση της διαχείρισης των ζώων αυτών σε άγρια κατάσταση και του ιδιαίτερου περιβάλλοντος της περιοχής, καλούνται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι (πχ κτηνοτρόφοι) να επικοινωνήσουν με το Δήμο, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της υπηρεσίας καταθέτοντας στο πρωτόκολλο του Δήμου, το συνημμένο στο παρόν Έντυπο Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέχρι τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020.  

 

  Ο Αντιδήμαρχος

 Μακρυνάκης Νικόλαος

 

   

Έντυπο Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 


Προς:  Το Δήμο Σητείας

Ημερομηνία  ... /… /….

         Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για την ανάληψη της υπηρεσίας «Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» του Δήμου Σητείας».

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ *

Επώνυμο:

 

Όνομα:

 

Όνομα πατρός:

 

Αριθ. Ταυτότητας:

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 

Διεύθυνση κατοικίας:

 

Πόλη:

 

Νομός:

 

Περιφέρεια :

 

Ταχ. Κώδικας:

 

Σταθερό τηλέφωνο:

 

Κινητό τηλέφωνο:

 

ΑΦΜ

 

ΔΟΥ

 

 

Όλα τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά

Επίσης δηλώνω ότι διαθέτω:

α.  Φορολογική ενημερότητα

β.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ.  Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

δ.  Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα        

     χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων και τέλος,

ε.  δηλώνω ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο μου σύμφωνα με τις     

    διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019.

 

         

  Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ