Ανακοίνωση για τη διενέργεια διαδικασίας βελτίωσης- χορήγησης θέσης πωλητών, στη λαική αγορά Σητέιας.

27/09/2022 14:04  -  1 αναγνώσεις

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ          

  ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                             

                                                                                             Σητεία 27/09/2022

                                                                                                                                                                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Σητείας  προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στη Λαϊκή Αγορά της Σητείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σητείας που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σητείας από  28/09/2022 ημέρα Τετάρτη  έως 12/10/2022 ημέρα Τετάρτη.

Η αίτηση χορηγείται είτε από τα γραφεία της υπηρεσίας, είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr και θα κατατεθεί συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση β) Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα).

Επισημαίνεται ότι:

1.  Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ

2. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάση των διατάξεων της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «...Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.»

4. Η διαδικασία της Βελτίωσης θέσης είναι δυνητική. Σε όποιον πωλητή έχει αποδοθεί θέση με Διοικητική Πράξη και δεν αιτηθεί «Βελτίωση Θέσης» θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του.

5. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατέχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή.

Παρακαλούνται και οι μη αιτούντες «Βελτίωσης Θέσης» που κατέχουν θέση με «Διοικητική Πράξη» να υποβάλλουν δήλωση μη συμμετοχής στη διαδικασία επισυνάπτοντας μόνο αντίγραφο της άδειάς τους σε ισχύ  προκειμένου να εξεταστεί από την υπηρεσία η συνθήκη της αδειοδότησης μέσω Διοικητικής πράξης (επαλήθευση) και να συνταχθεί σχετικός πίνακας καταγραφής των τοποθετημένων πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας, στο τηλέφωνο 2843340523 και στην ηλ. δ/νση meramveliotakis@sitia.gr.