Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση & το συντονισμό του έργου GEOSTARS

11/12/2018 13:36  -  1 αναγνώσεις

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.2) «ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ : GEOSTARS  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GEOSTARS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                         11/12/2018

 


Σητεία, 11/12/2018

Αρ. Πρωτ. : 6606

 

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου (παραδοτέο 1.4.2) με τίτλο «Αστροπαρατήρηση και φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό προϊόν ανάπτυξης και προβολής των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου και ακρωνύμιο, GEOSTARS, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Eλλάδα – Κύπρος 2014-2020»

CPV : 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 72300

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες : Φωτεινάκη Στέλλα

Τηλέφωνο : 2843340570

Φάξ : 2843029243

E-mail: fotinakistella@sitia.gr

 

Προς :

ΕΤΑΜ ΑΕ

Γ. Παπανδρέου 5, ΤΚ 71306

Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ:2810 361242, Φαξ: 2810361152

E-mail: info@etam.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου (παραδοτέο 1.4.2) με τίτλο «Αστροπαρατήρηση και φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό προϊόν ανάπτυξης και προβολής των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου και ακρωνύμιο, GEOSTARS, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Eλλάδα – Κύπρος 2014-2020» το οποίο έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως εταίρος 4. Η υπηρεσία είναι συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του ν.4412/2016 και τη σχετική μελέτη του Δήμου. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των εργασιών της Αρ. Μελέτης :  57/21-9-18 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας. Η εκτέλεση της εργασίας συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε με διαβιβαστικό έγγραφο, Σφραγισμένη Τεχνική και Οικονομική προσφορά, για την ανωτέρω υπηρεσία (επισυνάπτεται έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Σητείας το οποίο θα συμπληρώσετε και θα το υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο) μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας.

Τη σχετική μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς μπορείτε να τα παραλάβετε από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9, Σητεία, Τμήμα Προμηθειών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 28433 40570 (κα Φωτεινάκη Στέλλα). Η Μελέτη και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://www. sitia.gr.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και ότι πληρούν οι οικονομικοί φορείς τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α και 1γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου, παρακαλούμε να μας αποστείλετε, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

β) Πιστοποιητικό τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης).

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.

δ) Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην ΥΔ της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως, α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού,  δ)Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.

ζ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.

η) Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής Επάρκειας του Προσφέροντος θα πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστούν τα ακόλουθα:

• Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου (επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, υλικοτεχνική του υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό, ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης).

• Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.

• Πίνακας συναφών εργασιών (τίτλος εργασίας, Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας) που έχουν εκτελεστεί κατά την περίοδο 2015-2018.

Να έχουν υλοποιήσει (ολοκληρώσει) την περίοδο 2015-2018 :

α. τρία (3) τουλάχιστον έργα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης φορέων του δημοσίου ή και ευρύτερου δημοσίου τομέα για τη διαχείριση, υλοποίηση και συντονισμό συγχρηματοδοτούμενων έργων διασυνοριακής συνεργασίας.

β. μια (1) τουλάχιστον σύμβαση στο πλαίσιο διασυνοριακού ή διαπεριφερειακού ή διακρατικού έργου που να αφορά οικοδιαδρομές.

γ. τρία (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και δύο (2) σχέδια χωρικής ανάπτυξης εκ των οποίων ένα να έχει περιοχή αναφοράς το Δήμο Σητείας.

 Η επάρκεια θα αποδεικνύεται για κάθε εργασία με την προσκόμιση της σύμβασης ταυτόχρονα με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της.

• Πίνακας με την ομάδα εργασίας (Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, έτη εμπειρίας) και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Εργασίας. Σε περίπτωση που στην Ομάδα Εργασίας περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δε συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).

  1.  Φάκελο «Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού το Έντυπο της οικονομικής προσφοράς (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικονομικό φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν, είτε από τον εκπρόσωπό τους.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-6117.001 των προϋπολογισμών οικ. ετών 2018,2019,2020 με τίτλο «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για συμβουλευτική υποστήριξη στη διαχείριση και το συντονισμό του έργου (παραδοτέο 1.4.2) της πράξης «Αστροπαρατήρηση και φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό  προϊόν ανάπτυξης και προβολής των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» και ακρωνύμιο: GEOSTARS» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV –  AΕλλάδα – Κύπρος  2014-2020 και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 860/2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης .

Σχετικά με τη δαπάνη είναι:

  1. Η από 18/06/2018 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης της Πράξης   «Αστροπαρατήρηση και φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό προϊόν ανάπτυξης και προβολής  των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» και Ακρωνύμιο «GEOSTARS» και το συνημμένο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
  2. Η 129/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση-αποδοχή υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αστροπαρατήρηση και φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό προϊόν ανάπτυξης και προβολής των γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» και Ακρωνύμιο «GEOSTARS», στο  πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ


ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ