ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

24/09/2014 12:59  -  2183 αναγνώσεις

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

       ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία :  19-9-2014 

     ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                 Αριθμ. Αποφ : 1551                       

   Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                          

       72300  ΣΗΤΕΙΑ

         Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο  Αντιδήμαρχος  Σητείας

 

Έχοντας υπόψη:

1)                   Τις διατάξεις των άρθρων  58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)                    Την με αρίθμ.1438/1-9-2014  απόφαση του Δημάρχου    «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου Λαντζανάκη Νικολάου»

3)                   Τις διατάξεις του άρθρου 35 του  Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143/2007), για τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

4)                   Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας  ΦΕΚ 2714/24-10-2013/ Β`.

5)                 Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) «εξουσιοδότηση υπογραφών».

6)                 Την με αριθμ. 250/17-3-2014 απόφαση Τοποθέτησης των υπαλλήλων του Δήμου Σητείας στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ.

7)                   Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της υπαλλήλου του Δήμου μας Ψαρομιχαλάκη Ιωάννα του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Γ΄

8)                   Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών , λόγω μακροχρόνιας απουσίας  υπαλλήλου  του Τμήματος .

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Α.    Αναθέτει  στον υπάλληλο του Δήμου μας Ψαρομιχαλάκη Ιωάννα του Νικολαου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Γ΄, παράλληλα  με τα καθήκοντα της θέσης της  και καθήκοντα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, λόγω  επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Β.     Εξουσιοδοτεί την υπάλληλο για την υπογραφή υπηρεσιακών εγγράφων του Τμήματος  που αφορούν πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και  κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με  τα στοιχεία που αναγράφονται στα Μητρώα του Δημοτολογίου. Την εξουσιοδοτεί επίσης να διεκπεραιώνει  οποιαδήποτε μεταβολή που πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και αφορά το Δημοτολόγιο.

 

                                   

                                                                                                                            Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

  •  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο                         

                                                                                                                                      ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ