Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 246/30-03-2017 Απόφασης που αφορά την Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών και μιας θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

10/05/2017 13:01  -  1 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Σητεία : 9-5-2017 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                              Αριθμ. Αποφ: 375

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                   

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                          

Πληροφορίες: Μιχάλης Οικονομάκης

Τηλ. : 28433 40546

Fax : 28430 29243

Email: oikonomakis@sitia.gr
               

Θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 246/30-03-2017 Απόφασης που αφορά την Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας θέσης  Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών και μιας θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών»

  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος  Σητείας

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται εντός 15 ημερών και  η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης».
 3. Την υπ’ αριθμ. 246/30-3-2017 Απόφασή μας (Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για κάλυψη 2 θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Το υπ’ αριθμ. 37192/30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καλεί τους ΟΤΑ να ξεκινήσουν τη διαδικασία   για τη σύνταξη των πινάκων προακτέων, όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο κατά το διάστημα από 1/5/2016 έως 30/04/2017.
 5. Το υπ’ αριθμ. 2837/29-03-2017 έγγραφο - ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την εγγραφή  στους καταλόγους προακτέων των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας κατά το διάστημα από 01-01-2016 έως 30-04-2016, καθότι αυτοί δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35 του ν. 4440/2016.
 6. Το υπ’ αριθμ. 1506/06-04-2017 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση των πινάκων προακτέων των υπαλλήλων του Δήμου Σητείας, για το διάστημα από 1-5-2016 έως 30-4-2017.
 7. Το υπ’ αριθμ. 1575/10-04-2017 έγγραφο - ερώτημά μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας κάλυψης των 2 θέσεων προϊσταμένων σύμφωνα με την αναφερόμενη Προκήρυξη – Πρόσκληση.
 8. Το υπ’ αριθμ. 4777/04-05-2017 έγγραφο - απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο εκφράζει την άποψη ότι η προκήρυξη που αναφέρεται στο θέμα δύναται να ανακληθεί με σχετική απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως ισχύουν, έως ότου παρασχεθούν οι σχετικές διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 9. Το υπ’ αριθμ. 3132/7-04-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναφέρεται ότι επίκειται εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατ’ εφαρμογή του νέου συστήματος (ν. 4369/2016) με την οποία θα παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των προκηρύξεων καθώς και για κάθε άλλο σχετικό ζήτημα αναφορικά με τη διαδικασία κάλυψης των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

           Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. αριθμ. 246/30-3-2017 Απόφασή μας (Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για κάλυψη 2 θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) διότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα  παραπάνω, δεν γίνεται να ολοκληρωθεί εφόσον εκκρεμεί η έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων και εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι προαγωγές των υπαλλήλων.

      Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, ο Δήμος θα επανέλθει με νέα προκήρυξη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των 2 θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση:

 1. Πίνακας Ανακοινώσεων
 2. Ενδιαφερόμενους Υπαλλήλους
 3. Όλες τις Διευθύνσεις, τα Αυτοτελή Τμήματα και τις Δημοτικές Ενότητες, με την παράκληση να ενημερώσουν το προσωπικό που εποπτεύουν.

                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ