ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

10/10/2014 10:16  -  861 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                             Σητεία : 10-10-2014

      ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                             

              72300  ΣΗΤΕΙΑ                                                                                                    Αρ.  Πρωτ :  6154

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                           

                                                                                  

                                                  

 

 

                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Σητείας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη - 2- θέσεων  προσωπικού της  κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με μετάταξη τακτικών  υπαλλήλων εντός της υπηρεσίας του Δήμου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  υπάλληλοι του Δήμου Σητείας, οι οποίοι διαθέτουν  τα τυπικά προσόντα της παραπάνω θέσης και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  76,  και 79 και 183 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007), τις διατάξεις  του  άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α’) και του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου το αργότερο  μέχρι την Παρασκευή 17-10-2014


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων για την ενημέρωση των υπαλλήλων τους, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και των γραφείων των Δημοτικών Ενοτήτων Ιτάνου και Λεύκης.

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

                                                                    

                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ