Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας θέσης προϊσταμένου του Τμήματος «Μελετών και Τεχνικών Έργων» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

24/09/2015 12:20  -  997 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σητεία : 24-9-2015 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9  Αριθμ. Πρωτ.:  5118

72300  ΣΗΤΕΙΑ     Αριθμ. Αποφ : 1076 

    Πληροφορίες: Μιχάλης Οικονομάκης

    Τηλ. : 28433 40546

     Fax : 28430 29243

     Email: oikonomakis@sitia.gr

       Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Θέμα: «Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας θέσης  προϊσταμένου του Τμήματος  «Μελετών και Τεχνικών Έργων» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. »

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
 3. Τις διατάξεις του Άρθρου 3  του ν.4147/2013.
 4. Την αριθμ. 17/οικ.34832/2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  «Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις  μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010».
 5. Τις διατάξεις του  Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σητείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  ΦΕΚ 2714/24-10-2013/τ. Β΄.
 6. Την υπ’ αριθμ. 247/17-03-2014 απόφαση του Δημάρχου Σητείας με την οποία τοποθετούνται οι Προϊστάμενοι στα Τμήματα των Διευθύνσεων του Δήμου και σύμφωνα με την οποία τοποθετείται προϊστάμενος του τμήματος «Μελετών και Τεχνικών Έργων» ο Ξενικάκης Γεώργιος.
 7. Την υπ’ αριθμ. 678/29-6-2015 απόφαση του Δημάρχου Σητείας, περί  αυτοδίκαιης αποδοχής της παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του Ξενικάκη Γεωργίου.
 8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007.
 9. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28  του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209 «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - …….. - ……….» εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

10. Το Π.Δ. 66/28-08-2015 με το οποίο προκηρύσσονται εθνικές βουλευτικές εκλογές στις 20/09/2015 και το γεγονός ότι η  ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, έγινε στις 23/9/2015.

11. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος «Μελετών και Τεχνικών Έργων» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων  του Δήμου Σητείας :

Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών:

 1. 1.    Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(Οργανική μονάδα)

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ /ΚΛΑΔΟΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπ/σιών

 

 

Τμήμα  Μελετών και Τεχνικών Έργων

Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων: Πολιτικών Μηχανικών,

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών,

Μηχανικών Δομικών Έργων,

Μηχανολόγων Μηχανικών,

Μηχ/γων – Ηλ/γων Μηχ/κών,

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ειδικότητας:  Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπ/φων Μηχανικών,

Μηχανικών Δομικών Έργων,

Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχ/γων – Ηλ/γων Μηχ/κών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος.

2.   Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι :

με βαθμό Α,΄Β΄, Γ΄ ή Δ΄ που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ.

 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Δ’ ή Ε'', τότε δύνανται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με βαθμό ΣΤ’ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν μονιμοποιηθεί (δηλαδή πρέπει να έχει παρέλθει η διετής δοκιμαστική υπηρεσία). (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ Φ.35.39/1980/8980/15.05.2014)
 3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
 4. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
 6. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει την Πέμπτη 24/9/2015. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                        

                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ