Αποτελέσματα προκήρυξης ΚΟΧ 17.1302/1/2012 του Νομού Λασιθίου

27/08/2012 09:25  -  4610 αναγνώσεις

   Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αλληλεγγύης Κρήτης www.solidcrete.blogspot.gr την Κυριακή 26/8/2012, τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΚΟΧ 17.1302/1/2012 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού).

     Η κατάταξη των υποψηφίων έγινε βάσει των κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στην προκήρυξη (κατάσταση ανέργων, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, κατάσταση υγείας και εντοπιότητα) με την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες με τα αποτελέσματα, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.sitia.gr), στο ΚΕΠ, τον ΟΑΣ και τα Γραφεία του ΟΑΕΔ.   

  Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους από την Αλληλεγγύη Κρήτης δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 29/08/2012. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ  (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

   Πρόκειται, για ένα πρόγραμμα που εκτός του ότι προσφέρει εργασία σε συμπολίτες μας, θα βοηθήσει σημαντικά και το Δήμο σε εργασίες κοινωφελούς χαρακτήρα όπως: δενδροφυτεύσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων, έργα συντήρησης σχολικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, έργα αποκατάστασης και συντήρησης οδών και πεζοδρομίων, έργα διαμόρφωσης συντήρησης χώρων αναψυχής παιδιών, κοπή κλαδιών, βελτίωση ορατότητας δημοτικών δρόμων, υποστήριξη ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, πολιτιστικές δραστηριότητες Δήμου κ.α.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ