30-9-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.1440.1-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

30/09/2015 12:53  -  504 αναγνώσεις

                                                                                                                                               

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                   

             ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   Σητεία :   30- 9 - 2015 

             ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                            

             Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                        Αρ.  Απόφασης:1096     

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  28433 – 40514,543                                          

  F A X    :       28430-24584                                                

  E- mail : info@sitia.gr                                                 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και  59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'' 87)
  2. Την υπ'' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
  4. Τις με αριθμ. 1438/2014, 1439/2014, 1440/2014 και 1441/2014 Αποφάσεις του Δημάρχου σε ορθή επανάληψη, περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας.

                                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Συμπληρώνει τη με αριθμ. 1440/1-9-2014 Απόφασή του σε ορθή επανάληψη, περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου  κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου ως κατωτέρω:

    Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο κ. Τερζή Λεωνίδα, για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών που εκδίδονται από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 1440/2014 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης