05-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2016.

05/11/2015 14:38  -  649 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Σητεία: 05-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                         Αρ. Πρωτ: 762

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρ. Βαρθολομαίου 9

Ταχ. Κώδικας: 72300

Πληροφορίες: Ιωάννης Φουντουλακης

e-mail : fountoulakis@sitia.gr

τηλέφωνο: 2843340555

FAX: 28430 24584                            

 

                                                                          ΠΡΟΣ: Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην 

                                                                                     χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας

                                                                           Κοιν:  Λιμεναρχείο Σητείας

                                                                                     Λιμάνι Κόκκινα

                                                                                     Τ.Κ 72300 Σητεία

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος  χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2016.

 

    Παρακαλούμε οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην  χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας που ενδιαφέρονται για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών ημέρας κ.λπ.), για το έτος 2016, πρέπει σύμφωνα με την αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιο της  Δ/νσης  Ο.Λ.Ε.Λ. της  Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας μέχρι 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  συνοδευόμενη  με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση παραχώρησης χώρου επί της χερσαίας  λιμενικής ζώνης
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας  του καταστήματος.
 3. Φωτοαντίγραφο     Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  ενδιαφερόμενου-υπεύθυνου καταστήματος
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα  της περιοχής του καταστήματος το οποίο θα:
 • φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία.
 • απεικονίζει ευκρινώς τον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
 • αναγράφει ακριβώς την έκταση του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα.
 • Αναφέρει το σκοπό χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων)
 • Αναγράφει τον αριθμό της απόφασης καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του λιμένα καθώς και την εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσης της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της εφόσον έχει δημοσιευθεί
 • Στο τοπογραφικό διάγραμμα αναγράφεται  ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη – απόφαση παραχώρησης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

 

 1. 5.      Υπεύθυνη δήλωση, σε περιπτώσεις που ο παραχωρούμενος χώρος επεκτείνεται  έμπροσθεν παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, από τους χρησιμοποιούντες ή κατέχοντες τα ακίνητα αυτά θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Όσοι επαγγελματίες δεν έχουν αλλαγές για τον παραχωρούμενο χώρο έτους 2016 θα προσκομίζουν σε φωτοαντίγραφο  θεωρημένο το τοπογραφικό διάγραμμα έτους 2015.

 

Για παραχωρήσεις χώρων που συνδέονται με κατασκευή έργων από τους ενδιαφερόμενους  θα πρέπει μαζί  με τα παραπάνω δικαιολογητικά να υποβάλλεται και  τεχνική περιγραφή των υπό κατασκευή έργων.

 

Σε περίπτωση που κατά  την επεξεργασία  της αίτησης και των λοιπών  δικαιολογητικών ή της διαδικασίας  χορήγησης  της σχετικής άδειας, διαπιστωθεί η απαίτηση  συμπληρωματικών  στοιχείων , τότε  αυτά  θα ζητούνται εγγράφως  από τον ενδιαφερόμενο. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των λιμενικών ζωνών.

 

Το οικονομικό αντάλλαγμα παραμένει ανά ζώνη για το έτος 2016 το ίδιο ως είχε και το έτος 2015 σύμφωνα με την αριθ. 103/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Βασική προϋπόθεση για την παραχώρηση χώρου για το έτος 2016 είναι να έχει εξοφληθεί η οφειλή  του έτους 2015  και να έχουν ρυθμιστεί οι Ληξιπρόθεσμες οφειλές ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014.

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης κάλυψης & χρήσης κοινόχρηστου χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι προβλεπόμενες διατάζεις περί αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος & πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.  

 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 27η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2015

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ