30-04-2015 Απ΄ευθείας ανάθεση μέσων ατομικής προστασίας

30/04/2015 08:35  -  787 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σητεία:  30/04/2015                                                                         ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                  Αρ.Πρωτ. :2031  

Ταχ.Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                                                                      

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο   : 2843341306                                      

FAX        :     2843020821                                                          

E-mail     :    raptis@sitia.gr                                         

Portal      :    www.sitia.gr        

Πληροφορίες :Ράπτης Νικόλαος                                                      

                                                                     

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: <  Διαγωνισμός με απ΄ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας   >

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με απ΄ ευθείας ανάθεση  την Προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας    όπως αναλυτικά περιγράφεται  στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την μελέτη της Tεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και  η εκτέλεσή της έχει εγκριθεί με την 14/2015 απόφαση Δ.Σ:

 

Α.Α

Είδος προμήθειας

Είδος μονάδας

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Ενδεικτική Δαπάνη (Χωρίς ΦΠΑ)1.

Άρβυλα ασφαλείας εργατών

Ζεύγος

55

30

1650


2.

Γαλότσες

Ζεύγος

37

30

1100


3.

Γάντια Νιτριλίου

Ζεύγος

26

5

130


4.

Γάντια  PVC

Ζεύγος

55

3

165


5.

Γάντια  δερματοπάνινα

Ζεύγος

165

2

330


6.

Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

Ζεύγος

6

2,5

15


7.

Μάσκα ημίσεως προσώπου (με φίλτρο)

Τεμάχιο

43

30

1290


8.

Άρβυλα ηλεκτρολόγων

Ζεύγος

5

60

300


9.

Νιτσεράδες(Παντελόνι- Σακάκι)  με τύπωμα Δήμος Σητείας στο πίσω μέρος του σακακιού

Τεμάχιο

30

35

1050


10.

Αντανακλαστικά γιλέκα

Τεμάχιο

32

7

224


11.

Καπέλα

Τεμάχιο

30

6

180


12.

Γάντια μονωτικά

Ζεύγος

8

35

280


13.

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Κουτί 100

51

12

612


14.

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία

Τεμάχιο

37

15

555


15.

Γυαλιά τύπου goggles

Τεμάχιο

4

10

40


16.

Κώνοι

Τεμάχιο

4

17

68


ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

7999


ΦΠΑ 23%

1839,77


ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

9838,77


 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών από τα γραφεία, Αλεξάνδρου Παναγούλη 1-Σητεία, πρωτόκολλο, ή να την «κατεβάσουν» από το site του Δήμου όπως έχει αναρτηθεί σαν συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση.

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών της μελέτης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπούς τους,  μέχρι την Πέμπτη  14  Μαΐου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄ όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί προς το Δήμαρχο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο

μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της λήξης του χρόνου υποβολής των προσφορών.

Στις προσφορές θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Το θέμα της προμήθειας.

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1) Σφραγισμένη τεχνική προσφορά

2) Σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

3) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμά τους.

4)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

  • Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
  • Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου η των  Ο.Τ.Α.
  • Έλαβαν γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  • Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς προμήθεια ειδών, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης
  • Να αναφέρεται το όνομα του εργοστασίου παραγωγής των προς προμήθεια ειδών.

 

 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

 

                                                           Ο Δήμαρχος

 

                                                    Θεόδωρος Πατεράκης