25-5-2015Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση εργασίας Ελέγχου ισολογισμού χρήσεως 2014 από Ορκωτού Ελεγκτή του Δήμου Σητείας

26/05/2015 10:54  -  475 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        AΔA         7Ε1ΥΩ1Γ-ΖΟΦ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                             Σητεία : 25-05-2015 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                                                  Αρ. Απόφασης :517

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση εργασίας Ελέγχου ισολογισμού χρήσεως 2014 από Ορκωτού Ελεγκτή του Δήμου Σητείας  .

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θεόδωρος  Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 του Ν 3852/2010 του Καλλικράτη.

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

3.  Τις διατάξεις των παρ. 9 & 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

5.  Το αρ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

     ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

6. Την υπ΄αρ. 35130/739/10(ΦΕΚ 1291 Τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7. Την υπ αρ. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01(ΦΕΚ 1066τ.Β΄)

8 Την ανάγκη του Δήμου να αναθέσει τον έλεγχο του ισολογισμού έτους 2014 σε εταιρία

   Ορκωτών Λογιστών καθώς αυτός επιβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή για

   έγκριση από στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού πρώτα ελεγχθεί από Ορκωτό Λογιστή

   σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)

9.Τη μελέτη του Δήμου για εργασίες ελέγχου ισολογισμού χρήσεως 2014 από Ορκωτό

    Ελεγκτή του Δήμου Σητείας

10.Την από  2556/21-5-2015 προσφορά της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί  

    Λογιστές Ανώνυμοι Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ,που εδρεύει στην Αθήνα.

11. Την αριθμ. 548/2015  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ68ΗΩ1Γ-Δ86

12. Την αριθμ 131/15-5-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την  έγκριση & διάθεση της  πίστωσης από τον ΚΑ 10-6142.001 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο ισολογισμού 2014 Δήμου Σητείας  .

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. 1) Εγκρίνουμε την από 4/5/2015 μελέτη του Δήμου για  τις εργασίες ελέγχου   

        ισολογισμού χρήσεως 2014 από Ορκωτό  Ελεγκτή του Δήμου Σητείας, που   

       απαιτούνται για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας, του

        ισολογισμού έτους 2014 και καθορίζουμε την δι απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των 

       παραπάνω.

   2) Αναθέτουμε  απευθείας την  εκτέλεση της εργασίας¨  Ελέγχου ισολογισμού χρήσεως

      2014 του Δήμου Σητείας ,από Ορκωτό Ελεγκτή,¨ όπως αναφέρονται στην μελέτη του

      Δήμου και στη προσφορά τους, στην εταιρεία:

      Σ.Ο.Λ. Α.Ε.  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμοι Εταιρεία Ορκωτών    

     Λογιστών που εδρεύει στην  Αθήνα, αντί του ποσού των 14.612,40 €  

    Η πληρωμή των παραπάνω εργασιών  θα γίνει από τη πίστωση του  ΚΑ 10-6142.001

   των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015, με την έκδοση σχετικού

  εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των         

  σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.                                                     

 

 

                                                                      Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                     Θεόδωρος Πατεράκης