1-10-2014 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

03/10/2014 10:26  -  874 αναγνώσεις

  ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                                       

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                 Σητεία :  1 - 10 - 2014

   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

  Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                                                        Αρ.  Απόφασης: 1604

   Τ.Κ.    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

    E- mail : info@sitia.gr                                                 

 

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σητείας»

 

Α π ό φ α σ η

Ο Δήμαρχος Σητείας

Έχοντας υπόψη :

1.  Τις διατάξεις των άρθρων 1,  2, 58 και 82  του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010)  « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

2. Τις διατάξεις του  άρθρου 88 « Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄/114/2006).

3.  Τις  υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Σητείας και  την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

     Αναθέτουμε στους παρακάτω Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σητείας,

 

1

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ

  Σταυρακάκης Μιχαήλ           

2

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Παπαδάκης Γεώργιος                  

3

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙΔΙΩΝ

  Καβαλαράκης Μιχαήλ                        

4

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ

  Ζερβάκης Κων/νος             

5

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

  Ρεμπελάκης Κων/νος           

6

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

  Μαθιουδάκης Εμμανουήλ                   

7

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΡΟΥ

  Κεκερίδης Κων/νος            

8

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΡΟΥ

  Παπαθανασάκη Αλεξάνδρα            

9

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ

  Μαρκαντωνάκης Πέτρος                    

10

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

  Λιλιμπάκης Παναγιώτης       

11

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΩΝ

  Καναβάκης Φραγκίσκος                   

12

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΤΡΟΥ

  Κρυσταλλά Ζωή                                

13

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΙΝΩΝ

  Δελημπορίδης Αναστάσιος           

14

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΙΑΣ

  Ζερβός Πολυχρόνης            

15

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ. ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

  Γιαλεσάκης Εμμανουήλ         

16

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

  Ζερβουδάκης Νικόλαος         

17

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

  Αγγελετόπουλος Δημήτρης     

18

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

  Κοντογιαννάκης Στέφανος      

19

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ

  Ζαχαράκης Ανδρόνικος                      

20

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

  Ρουσάκης Στέργιος                     

21

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

  Σαββόπουλος Δημήτριος        

22

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΙΣΣΟΥ

  Κοκκινάκης Νικόλαος          

23

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Τζανάκης Εμμανουήλ            

24

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΗΣ

  Λογκάκης Εμμανουήλ           

25

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

  Πηδηκτάκης Νικόλαος          

26

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΑΣ

  Ζερβάκης Βασίλης            

27

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

  Τσαγκαράκης Νικόλαος         

28

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΕΖΙΟΥ

  Χρυσουλάκης Ιωάννης         

29

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ

  Φραγκιαδάκης Νικόλαος       

30

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

  Τζοβενάκη Μαρία                    

 

 ο καθένας στην Τοπική Κοινότητα που εκπροσωπεί, την υπογραφή με εντολή Δημάρχου των παρακάτω εγγράφων και πιστοποιητικών:

 

 • Βεβαιώσεις, ειδοποιήσεις και έγγραφα υπηρεσιακού εν γένει χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από τα επίσημα  στοιχεία της Τοπικής Κοινότητας εκτός αυτών που απαιτούν έκφραση γνώμης από το Δήμαρχο.
 • Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας. Ειδικά για τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης απαραίτητα σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 • Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.
 • Βεβαιώσεις κατοχής ζώων.
 • Βεβαιώσεις παραγωγού – καλλιεργητή αγροτικών προϊόντων, για το είδος, την έκταση και την τοποθεσία της καλλιέργειας όπως προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία ( τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λ.π.) 
 • Βεβαιώσεις περί επαγγέλματος (για κατά κύριο επάγγελμα αγρότη σε συνεννόηση με τους ανταποκριτές Ο.Γ.Α.)
 • Βεβαιώσεις για άρδευση ή όχι κτήματος.
 • Βεβαίωση περί της θέσεως ακινήτων.
 • Πιστοποιητικά για Αγροτική άδεια στρατιώτη.
 • Πιστοποιητικά για άδεια στέμφυλων.

 

Με την παρούσα καταργείται οποιαδήποτε προγενέστερη όμοια.

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για ενημέρωση και εφαρμογή, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

 

 

                                                                                                                                           Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                                                                            Θεόδωρος Πατεράκης