25-5-2015Ανάθεση Προμήθειας < Συντήρηση φωτοτυπικών Δήμου Σητείας >

26/05/2015 14:06  -  447 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ    ΩΟΟ9Ω1Γ-Α6Ω      

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                Σητεία   25-05-2015                                                                

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Αριθ Απόφασης: 516

                                                                                                                     

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 118/2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 463/11-05-2015 με ΑΔΑ : ΩΟΘ9Ω1Γ-ΝΝ7 απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από 25/05/2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

     υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους  Κ.Α. 30-6265.002,40-6265.001,10-6265.001  

     για την προμήθεια < Συντήρηση φωτοτυπικών Δήμου Σητείας >

13.Τις Αριθμ.  553/2015,554/2015,555/2015 Απόφασεις  Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 131/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

Εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική

Πίστωση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αναθέτουμε την  Προμήθεια < Συντήρηση φωτοτυπικών Δήμου Σητείας > από το  κατάστημα ΒΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε. ,εμπορία ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών & πληροφορικής, Σητεία   αντί του ποσού των 2.390,00 € χωρίς  ΦΠΑ 23%

Είδος

ΤΕΜ.

Τιμή Ανταλ/κών σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Τιμή Εργασίας ανά συσκευή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%

ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%

ΙΝΕΟ 350 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

140

30

170,00 €

ΙΝΕΟ 350 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

1

140

30

170,00 €

ΙΝΕΟ 213 ΚΕΠ ΣΗΤΕΙΑΣ

1

100

30

130,00 €

ΙΝΕΟ 164 ΚΕΠ ΣΗΤΕΙΑΣ

1.

100

30

130,00 €

ΙΝΕΟ 161 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

1.

100

30

130,00 €

MINOLTA BIZHUB363 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - TAMEIO

1.

205

50

255,00 €

ΙΝΕΟ 213 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

1.

165

50

215,00 €

ΙΝΕΟ 210 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΤΑΡΙ

1.

50

20

70,00 €

ΙΝΕΟ 213 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1.

170

50

220,00 €

ΙΝΕΟ 213 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ

1.

150

50

200,00 €

CANON IR-2025 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

1.

100

50

150,00 €

KYOCERA KM-1635  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΡΟΥ

1.

100

50

150,00 €

ΙΝΕΟ 161  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΡΟΥ

1.

150

50

200,00 €

ΙΝΕΟ 161 ΚΕΠ ΖΑΚΡΟΥ

1.

150

50

200,00 €

 

.


ΣΥΝΟΛΟ

2.390,00 €

 

 

 

ΦΠΑ 23%

549,70 €

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  σε ΕΥΡΩ

2.939,70 €

 

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση τους Κ.Α.30/6265.002, 40/6265.001,10/6265.001 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

 

 

                                                                      Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                  Θεόδωρος Πατεράκης