ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

13/08/2018 12:05  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                      Σητεία      13-8-2018                  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                  Αριθ Πρωτ: 27

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Σχολικών Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας προκηρύσσει πέντε (05) θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικά έτη  2018-2019 και 2019-2020:

Ειδικότερα:  01 θέση για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σητείας.

                     01 θέση για το Γενικό Λύκειο Σητείας

                     02 θέσεις για το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σητείας

                     01 θέση για το ΕΠΑΛ Σητείας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να καταθέσουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα στοιχεία τους ΑΦΜ, ΑΜ ΙΚΑ ,ΑΜΚΑ τηλέφωνο κλπ, στο Τμήμα προσωπικού του Δήμου Σητείας τηλ 2843340525 και 2843340514 που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας οδός Π Βαρθολομαίου 9 συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας.

4.Βεβαίωση προϋπηρεσίας- συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει.

5.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και αν εργάζονται σε άλλη εργασία.

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την Τρίτη 29-8-2018

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                                 Νικόλαος Λαντζανάκης