ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

10/08/2018 11:41  -  1 αναγνώσεις

ΣΧΟΛΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Ταχ. Δνση:   Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  9

                       72300 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες:  Χρυσουλάκη Μαρία

Τηλ:  2843340002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σητεία 06-08-2018 αρ.πρωτ. : 68

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος έχοντας υποψην:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α'/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α'/14.3.2000).

3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β'/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π  2515/5/13716.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β'/29.10.1997).
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
6. Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

Προκηρύσσει Την πλήρωση 4 ΘΕΣΕΩΝ Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων

σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018 - 2019.
  2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

              3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:

 

  • Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
  • Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "STOP" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 20/08/2018 σχετική αίτηση   μαζί με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά , στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σητείας που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Σητείας οδός Βαρθολομαίου 9 στη Σητεία , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τις θέσεις :

1.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ-  ΤΗΛ:   2843094341     (1) ΜΙΑ

2.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ - ΤΗΛ: 2843022036                  (2) ΔΥΟ

3.  2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΤΗΛ: 2843025130                       (1) ΜΙΑ

 

  1. Αίτηση (απλή με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ ,AMKA, Τηλέφωνο κλπ).
  2. Υπεύθυνη δήλωση για την προηγούμενη εμπειρία .

 

3.  E1 και Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017

4.  Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

5.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προυπηρεσία ως σχολικός τροχονόμος και κάτοικοι ιδίου δημοτικού διαμερίσματος .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝ