ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

23/02/2017 11:32  -  1 αναγνώσεις

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σητεία: 22-5-2013

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

       ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

          Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                      Αριθμ. Αποφ : 454

                        72300  ΣΗΤΕΙΑ

                    Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος Σητείας 

   

   `Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87 A) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/Α/59) «Περί οικονομικής  Διοίκησης  και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 240  «Διοίκηση Ν.Π.Δ.Δ.» του Ν.3463/2006.

4.Τις  διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» ,που αφορούν στα καθήκοντα του υπαλλήλου.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2011 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012),σχετικά με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων  των Λιμενικών Ταμείων.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999 όπως ισχύει.

7.Τις με αρίθμ.24/2012 και 146/2012 αποφάσεις Δ.Σ. για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου  με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ».

8.Την με αρίθμ.3708/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΦΕΚ 910/15-4-2013 τ.Β΄ για την έναρξη Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» .

9.Τις επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες (διοικητικές και οικονομικές) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας»,οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο.

10.Το γεγονός ότι στο Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπηρετεί κανένας  υπάλληλος.

11.Την με αρίθμ.131/2011 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Σητείας για τον  ορισμό  Ειδικού Ταμεία του Δήμου Σητείας και την με αρίθμ. 903/2012 απόφαση Δημάρχου  για τοποθέτηση διαχειριστή  Ταμειακής Υπηρεσίας .

 

                                   

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                             

 

  Α.  Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» το οποίο δεν έχει Ταμειακή Υπηρεσία θα εξυπηρετείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σητείας.

Υπεύθυνος για την Ταμειακή Διαχείριση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ορίζεται ο Ειδικός Ταμίας   του Δήμου Νικάκης Αντώνιος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄ με αναπληρωτή το διαχειριστή της  Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαδάκη Άννα  κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ .

Β. Αναθέτουμε στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Φουντουλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού ,Γ΄ Βαθμού, παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του, τη  Διοικητική  υποστήριξη   του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας  με την επωνυμία

« ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Ο ανωτέρω υπάλληλος θα είναι υπεύθυνος για το χειρισμό όλων των θεμάτων διοικητικής φύσεως του Νομικού Προσώπου και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,  θα συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

 

Γ. Αναθέτουμε παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης τους, στους παρακάτω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, την Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας  με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» και συγκεκριμένα: 

 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Δασκαλάκη Σταυρούλα  κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό  Γ΄

Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης του  Προϋπολογισμού και να εισηγείται τυχόν αναμόρφωσή του.

Τη σύνταξη του ετήσιου οικονομικού Απολογισμού ή και Ισολογισμού.

Την παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης του Νομικού Προσώπου και να αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την υπογραφή βεβαιώσεων και ειδοποιήσεων οικονομικού περιεχομένου.

Να τηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία λογιστικά βιβλία.

Να συνυπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, την πράξη εκκαθάρισης δαπάνης αφού ελέγξει τη νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

 

 • ΕΣΟΔΑ:
 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Γκιάτα Ειρήνη κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Β΄ Βαθμού, τη Βεβαίωση εσόδων οίκοθεν και σύνταξη Βεβαιωτικών καταλόγων του Νομικού Προσώπου που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων και τις διαδικασίες  χορήγησης αδειών Κοινοχρήστων Χώρων, αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κοντογιαννάκη Αικατερίνη κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού , Β΄ Βαθμού.

·         Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Σφακιανάκη Ζαχαρένια  κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού , Γ΄ Βαθμού, τη Βεβαίωση εσόδων οίκοθεν και Βεβαιωτικών καταλόγων λοιπών εσόδων του Νομικού Προσώπου, αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κοντογιαννάκη Αικατερίνη κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού , Β΄ Βαθμού.

·         Αναθέτουμε την είσπραξη των εσόδων των οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και βεβαιωτικών καταλόγων στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Πετράκη Ουρανία κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Γ΄ Βαθμού.

 • ΕΞΟΔΑ:
 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Ξηραδάκη Ειρήνη  κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό  Δ΄ να συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε προμήθειες να διεξάγει τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής προμηθειών του Νομικού Προσώπου αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κουρτζή Ροδάνθη Ελπίδα.

 

 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κουρτζή Ροδάνθη Ελπίδα κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγων) με βαθμό  Δ΄ να συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε δαπάνες Έργων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, να διεξάγει τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής, αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Ξηραδάκη Ειρήνη.  
 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Μαρκάκη Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό  Δ΄

Την έκδοση Χρηματικών ενταλμάτων Πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού, της μισθοδοτικές καταστάσεις και να τηρεί μισθολογικά αρχεία πάσης φύσεως προσωπικού, αναπληρούμενη από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Φουντοραδάκη Εμμανουήλ κλάδου ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγων) με Βαθμό ΣΤ΄.

 

 

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

                                                                               

 

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σητεία: 22-5-2013

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

       ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

          Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                      Αριθμ. Αποφ : 454

                        72300  ΣΗΤΕΙΑ

                    Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος Σητείας 

   

   `Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87 A) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/Α/59) «Περί οικονομικής  Διοίκησης  και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 240  «Διοίκηση Ν.Π.Δ.Δ.» του Ν.3463/2006.

4.Τις  διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» ,που αφορούν στα καθήκοντα του υπαλλήλου.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2011 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012),σχετικά με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων  των Λιμενικών Ταμείων.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999 όπως ισχύει.

7.Τις με αρίθμ.24/2012 και 146/2012 αποφάσεις Δ.Σ. για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου  με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ».

8.Την με αρίθμ.3708/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΦΕΚ 910/15-4-2013 τ.Β΄ για την έναρξη Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» .

9.Τις επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες (διοικητικές και οικονομικές) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας»,οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο.

10.Το γεγονός ότι στο Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπηρετεί κανένας  υπάλληλος.

11.Την με αρίθμ.131/2011 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Σητείας για τον  ορισμό  Ειδικού Ταμεία του Δήμου Σητείας και την με αρίθμ. 903/2012 απόφαση Δημάρχου  για τοποθέτηση διαχειριστή  Ταμειακής Υπηρεσίας .

 

                                   

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                             

 

  Α.  Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» το οποίο δεν έχει Ταμειακή Υπηρεσία θα εξυπηρετείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σητείας.

Υπεύθυνος για την Ταμειακή Διαχείριση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ορίζεται ο Ειδικός Ταμίας   του Δήμου Νικάκης Αντώνιος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄ με αναπληρωτή το διαχειριστή της  Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαδάκη Άννα  κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ .

Β. Αναθέτουμε στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Φουντουλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού ,Γ΄ Βαθμού, παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του, τη  Διοικητική  υποστήριξη   του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας  με την επωνυμία

« ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Ο ανωτέρω υπάλληλος θα είναι υπεύθυνος για το χειρισμό όλων των θεμάτων διοικητικής φύσεως του Νομικού Προσώπου και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,  θα συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

 

Γ. Αναθέτουμε παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης τους, στους παρακάτω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, την Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας  με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» και συγκεκριμένα: 

 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Δασκαλάκη Σταυρούλα  κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό  Γ΄

Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης του  Προϋπολογισμού και να εισηγείται τυχόν αναμόρφωσή του.

Τη σύνταξη του ετήσιου οικονομικού Απολογισμού ή και Ισολογισμού.

Την παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης του Νομικού Προσώπου και να αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την υπογραφή βεβαιώσεων και ειδοποιήσεων οικονομικού περιεχομένου.

Να τηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία λογιστικά βιβλία.

Να συνυπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, την πράξη εκκαθάρισης δαπάνης αφού ελέγξει τη νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

 

 • ΕΣΟΔΑ:
 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Γκιάτα Ειρήνη κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Β΄ Βαθμού, τη Βεβαίωση εσόδων οίκοθεν και σύνταξη Βεβαιωτικών καταλόγων του Νομικού Προσώπου που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων και τις διαδικασίες  χορήγησης αδειών Κοινοχρήστων Χώρων, αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κοντογιαννάκη Αικατερίνη κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού , Β΄ Βαθμού.

·         Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Σφακιανάκη Ζαχαρένια  κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού , Γ΄ Βαθμού, τη Βεβαίωση εσόδων οίκοθεν και Βεβαιωτικών καταλόγων λοιπών εσόδων του Νομικού Προσώπου, αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κοντογιαννάκη Αικατερίνη κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού , Β΄ Βαθμού.

·         Αναθέτουμε την είσπραξη των εσόδων των οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και βεβαιωτικών καταλόγων στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Πετράκη Ουρανία κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Γ΄ Βαθμού.

 • ΕΞΟΔΑ:
 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Ξηραδάκη Ειρήνη  κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό  Δ΄ να συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε προμήθειες να διεξάγει τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής προμηθειών του Νομικού Προσώπου αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κουρτζή Ροδάνθη Ελπίδα.

 

 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Κουρτζή Ροδάνθη Ελπίδα κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγων) με βαθμό  Δ΄ να συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε δαπάνες Έργων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, να διεξάγει τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής, αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Ξηραδάκη Ειρήνη.  
 • Αναθέτουμε στην τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Μαρκάκη Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό  Δ΄

Την έκδοση Χρηματικών ενταλμάτων Πληρωμής μισθοδοσίας προσωπικού, της μισθοδοτικές καταστάσεις και να τηρεί μισθολογικά αρχεία πάσης φύσεως προσωπικού, αναπληρούμενη από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Φουντοραδάκη Εμμανουήλ κλάδου ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγων) με Βαθμό ΣΤ΄.

 

 

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ