13.06.2017.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.

13/06/2017 13:49  -  1 αναγνώσεις

Ταχ. Δ/νση :  Νικ.Πλαστήρα 31           Σητεία,09/06/2017

72300  ΣΗΤΕΙΑ                                Αρ.Πρ. 1278 εξ.

Πληρ. :  κ. Ν. Ρεμουντάκης

Τηλ. :  28430-26211

Fax :   28430-26506 

E-mail :  info@deyasitias.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη :

α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

β. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011

γ. τον Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ. την υπ’ αρ. 64/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.(ΑΔΑ Ω146ΟΕΘΕ-Τ7Η)

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών - Ελεγκτών Λογιστών, για τη Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας»  με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με τους εξής όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεως  2016 και έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος  2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, Νικ.Πλαστήρα 31 Τ.Κ. 72300, Σητεία.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2016 και έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος  2016, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε  3.000.00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για τον έλεγχο των χρήσεων 2016 και έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος  2016.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

6.1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

6.2. Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην οποία η τιμή θα πρέπει να είναι αριθμητικώς και ολογράφως σε νόμισμα ευρώ και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και θα έχει διάρκεια ισχύος 4 μήνες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

6.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο ν’ αναγράφεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),  τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας, το E-MAIL τους και τέλος, η ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016».

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 31, Τ.Κ. 72300, Σητείας, υπόψη του κ. Ρεμουντάκη Νικόλαου Προϊσταμένου της Ο.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έως και την 23/6/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

7.Η κατακύρωση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών των ελεγκτών που έχουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία.

8.Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά θα ενημερωθούν εκ νέου με αποστολή E-MAIL για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου όπου και μπορούν να παρευρεθούν.

9. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του έτους 2017.

10.Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που θα προτείνει τον ορισμό των Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την απόφαση του ιδίου , θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας.

11.Η πληρωμή θα γίνει, μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2016 και του ελέγχου κλεισίματος, που θα συνοδεύονται από το τιμολόγιο και κατόπιν της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

  • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ