30.11.2020. Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών των οχημάτων του Δήμου Σητείας.

30/11/2020 11:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

 και Μηχανημάτων του Δήμου Σητείας. 

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

28433 41323

Πληροφορίες

Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax :

28430 20821

e-Mail :

 

psilinakis@sitia.gr

 

 

 

                                                                                                                   

 

     Ημερομηνία :    30  /   11    /2020

    Αρ. Πρωτ. :  9878

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών των οχημάτων του Δήμου Σητείας. 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων/μηχανημάτων  του Δήμου Σητείας» σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα).   

 

Η παρούσα ανάθεση στις ακόλουθες ομάδες και τμήματα:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

TMHMA 

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΛΟΠΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%)

1

ΚΗΙ 8724-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

96,00 

2

ΚΗΥ 9900-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

195,00 

3

ΚΗΥ  9877-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1.062,99 

4

ΚΗΙ 8748-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

245,00

5

ΚΗΙ 8713-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

518,00 

6

ΚΗΙ 8741-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

  462,98 

7

KHY 9831-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

68,00

8

ΚΗΙ 8712-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1.199,08 

9

ME 84536-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

465,99    

10

ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

884,00 

11

KΗΥ  9880-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

468,99

12

ΚΗΥ 9898-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

277,00

13

KHY 9850-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

                      220,00

14

ΚΗΥ 9879-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

177,02

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TMHMA 

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΛΟΠΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%) 

1

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

372,00

2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

992,00

3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

992,00

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά τμήμα αντικειμένου και παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή  περισσότερα τμήματα με την προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι η προσφορά περιλαμβάνει του σύνολο των ανταλλακτικών ή/και υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο τμήμα.

 

Η δαπάνη σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνει:

  • ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια ανταλλακτικών συνολικής αξίας 6.340,05ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV  34320000-6: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους

και

  • ΟΜΑΔΑ Β: Παροχή επισκευαστικών εργασιών συνολικής αξίας 2.356,00 ευρώ (ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2020 Δήμου Σητείας, για τις οποία έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.  

Για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  

«Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου Σητείας».

 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)                  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι:

  • είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα
  • δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .
  • δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση.
  •  δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται :

  • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
  • Σε περίπτωση Νομικού προσώπου , από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης σύμβασης.

2)  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα δηλώνουν:

  • ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Σητείας, και της τεχνικής περιγραφής αυτής.
  • το τμήμα(τα)  αντικειμένου για τα οποία  επιθυμούν να υποβάλουν  προσφορά.

5) Οικονομική Προσφορά

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Πέμπτη 3-12-2020 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας (Π. Βαρθολομαίου 9 Σητεία).

Τα έγγραφα (τεχνική περιγραφή, έντυπα οικονομικής προσφοράς) της ανάθεσης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.sitia.gr (ενημέρωση→Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη »