23-9-2014 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προμήθειας φαρμακευτικού υλικού υπηρεσιών Δήμου

23/09/2014 08:22  -  474 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                                  Σητεία  18-9-2014                                                            

                                                                                                                   Αριθ Απόφασης: 1543


             

 

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τη προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

5. Την αριθμ. 202/2014 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας

φαρμακευτικού υλικού των υπηρεσιών του Δήμου

 

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

 

 

                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης