1-9-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

03/09/2014 12:27  -  537 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             Σητεία 1-9-2014

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                 Αρ.  Απόφασης:  1439

Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                               

Τηλέφωνο :  28433 – 40543,514                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'' 87)
 2. Την υπ'' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2714/τ.Β΄/24-10-2013)

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δρακάκη Ιωάννη, ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη από 1/9/2014-28/2/2017   ,μεταβιβάζοντας σε αυτόν αρμοδιότητές  που αφορούν τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας:

 

 • Tην εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,
 • Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας,
 • Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,
 • Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
 • Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Την ευθύνη προγραμματισμού και ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Την επίβλεψη Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων,
 • Τον προγραμματισμό και οργάνωση Μελετών - Επίβλεψης έργων.
 • Την ομαλή και συνεχή άρδευση όλων των  περιοχών του Δήμου και τη σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος
 • Την ευθύνη για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
 • Την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα αρμοδιότητες πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών , οικοδομικών αδειών και ελέγχου, αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.
 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.)και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα  καθώς και όλα τα έγγραφα , που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)
 • Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις δημοτικές  ενότητες Ιτάνου και Λεύκης

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Παλαικάστρου, Ζάκρου, Καρυδίου, Ζήρου, Αγίας Τριάδας, Παπαγιαννάδων, Απιδίων, Χανδρά και Αρμένων για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις ανωτέρω  δημοτικές  ενότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δύο  δημοτικές ενότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις δύο  δημοτικές ενότητες.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δύο δημοτικών  ενοτήτων  Σητείας

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δύο  δημοτικές ενότητες .

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δύο  δημοτικών  ενοτήτων  και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας των δύο Δημοτικών  ενοτήτων , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

   Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                  Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                                 Θεόδωρος Πατεράκης