11/5/2015 Εξοπλισμός φύτευσης στον Αγκαθιά

21/05/2015 09:21  -  325 αναγνώσεις


                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            ΑΔΑ: Ω6ΦΕΩ1Γ-ΜΣΓ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                        Σητεία ,11/5/2015

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                                                                   Αριθ Απόφασης:  464                         

                                                            

                                                                                         

          

             

 

 

 

                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την προμήθεια «Εξοπλισμός Φύτευσης στον Αγκαθιά τ.κ. Παλαικάστρου».

5. Την αριθμ.  118/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας «Εξοπλισμός Φύτευσης στον Αγκαθιά τ.κ. Παλαικάστρου».

 

 

                                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση προμήθειας «Εξοπλισμός Φύτευσης στον Αγκαθιά τ.κ. Παλαικάστρου», με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

 

 

 

 

 

                                                                              Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                           Θεόδωρος Πατεράκης