2/6/2015 Προμήθεια Καθρεπτών & Πλαστικών Κολωνακίων για τη σήμανση δημοτικών οδών

02/06/2015 10:45  -  258 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΔΑ: ΒΧΜΖΩ1Γ-ΤΟ9

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                 Σητεία  2/6/2015

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                            Αριθ Απόφασης: 537

                                                             

                                                                                        

          

             

 

 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την προμήθεια «Καθρεπτών και πλαστικών κολωνακίων για τη σήμανση δημοτικών οδών»

5. Την αριθμ.  129/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας «Καθρεπτών και πλαστικών κολωνακίων για τη σήμανση δημοτικών οδών».

 

 

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας «Καθρεπτών και πλαστικών κολωνακίων για τη σήμανση δημοτικών οδών», με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

 

 

 

 

 

                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης