25/5/2015 Προμήθεια Εξοπλισμού Φύτευσης στον Αγκαθιά τ.κ. Παλαικάστρου

25/05/2015 11:48  -  250 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΑΔΑ: 7ΧΞΛΩ1Γ-1ΞΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                             Σητεία , 25/5/2015

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                             Αριθ Απόφασης:515

                                                                                                                       

 

                                                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 118/21-4-2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας

9.Την απόφασή του Δημάρχου με αρ. 464/11-5-2015 με ΑΔΑ:Ω6ΦΕΩ1Γ-ΜΣΓ για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

      υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.35/7135.002 για τον «Εξοπλισμό φύτευσης στον Αγκαθιά τ.κ. Παλαικάστρου».

13.Την Αριθμ. 550/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 131/15-5-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική πίστωση

 

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Αναθέτουμε την  προμήθεια «Εξοπλισμός φύτευσης στον Αγκαθιά τ.κ. Παλαικάστρου».

έτους 2015 από το  κατάστημα Garden Center ,Παναγιωτάκης Ι. Νίκος, Άνθη – Φυτά, Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων με έδρα τη Σητεία, αντί του ποσού των  813,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% για τα  παρακάτω είδη:

 

                                    Α1) Προμήθεια Εξοπλισμού φύτευσης στον Αγκαθιά τ.κ. Παλαικάστρου

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1

Πήλινο πιθάρι KORONIOS διαστάσεων 50 x 45

8

36,00

288

 

 

2

Πήλινο πιθάρι BALA διαστάσεων 50 x 40

9

35,00

315

 

 

3

Πήλινο πιθάρι διαστάσεων 50 x 35

6

35,00

210

 

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

813,00

 

 
ΦΠΑ 23%

187,00

 

 
ΣΥΝΟΛΟ

1.000,00

  

 

 

 

Σύνολο προμήθειας 813,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%

 

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση του Κ.Α. : 35/7135.002 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015  με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

 

                                                                              Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                             Θεόδωρος Πατεράκης