2/6/2015 Προμήθεια Στατικού Πακέτου Λογισμικού για την εκτέλεση μελετών

02/06/2015 10:37  -  250 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΔΑ:ΩΟΙ6Ω1Γ-ΔΕΓ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                 Σητεία  2/6/2015

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                           Αριθ Απόφασης: 536                      

                                                            

                                                                                        

          

             

 

 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τη προμήθεια « Στατικού Πακέτου Λογισμικού για την Εκτέλεση Μελετών»

5. Την αριθμ.  129/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας « Στατικού Πακέτου Λογισμικού Εκτέλεση Μελετών ».

 

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας «Στατικού Πακέτου Λογισμικού για την Εκτέλεση Μελετών» με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια.

 

 

 

 

 

 

                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης