21/5/2015 Προμήθεια υλικών μόνωσης & χρωματισμού

21/05/2015 10:58  -  294 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       ΑΔΑ: 794ΝΩ1Γ-Κ3Τ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                   Σητεία  21/05/2015

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                                                              Αριθ Απόφασης:  502                 

                                                            

                                                                                        

          

             

 

 

 

                                                                                              Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την προμήθεια «Υλικά Μόνωσης & Χρωματισμού»

5. Την αριθμ.  129/2015 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας «Υλικά Μόνωσης & Χρωματισμού»

 

 

                                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

                         1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας «Υλικά Μόνωσης & Χρωματισμού»

                              με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

                         2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                  Θεόδωρος Πατεράκης