Ορισμός Υπεύθυνου Ηλεκτρολογικού Υλικού

21/07/2016 11:40  -  28 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σητεία :  20-7- 2016  

         ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                       Αριθμ. Αποφ :  619                      

                                 72300  ΣΗΤΕΙΑ

   Τηλέφωνο : 28433 / 40501,  40543

    Fax           :  28430 - 24584

   E-mail : Info@sitia.gr    

   Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                                                            Ο  Δήμαρχος  Σητείας

 Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του   άρθρου  1,58 του N. 3852/2010. (ΦΕΚ 87/2010 /Α΄) «Νέα

           Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-  

           Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

  1. Τις διατάξεις του   άρθρου 35 του Ν.3584/2007, (ΦΕΚ αριθµ.143/τΑ’/28-06-  

           2007) « Κώδικας  κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

  1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σητείας (ΦΕΚ 

           2714/24-10-2013 τ. Β’).

             4.        Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

                                                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει υπεύθυνο της αποθήκης Ηλεκτρολογικού υλικού τον υπάλληλο του Δήμου μας Σουλιώτη Γεώργιο κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με αρμοδιότητα την τήρηση της φυσικής αλλά και της ηλεκτρονικής αποθήκης, φύλαξη υλικών, παρακολούθηση εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών, αναλώσιμων και ανταλλακτικών  του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών.

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

  • ΚΟΙΝ/ΣΗ :                                                    ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   

  • Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
  • Προϊστ. Τμήματος  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
  • Ενδιαφερόμενο   υπάλληλο