2-1-2018 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/01/2018 11:07  -  1 αναγνώσεις

       ελληνικη  δημοκρατια                                    

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                Σητεία :  2- 1 -2018 

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

             Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                        Αρ.  Απόφασης:

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  28433 – 40514,543                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ: « Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου Σητείας»

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και  59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
  2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
  4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017)
  6. Την με αριθμ. 144/28-2-2017 Απόφαση «Ορισμός και  ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Λεβεντέρη Χαράλαμπου» καθώς και τις με αριθμ. 543/2017 και 670/2017 συμπληρωματικές Αποφάσεις της με αριθμ. 144/2017 αρχικής Απόφασης, όπως και τη 159/2017 Απόφασή του «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
  7. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

    Ανακαλεί από σήμερα 2-1-2018 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου για τον σημαντικό λόγο της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του.

 

    Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπο                                             Θεόδωρος Πατεράκης