3-1-2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

03/01/2018 14:50  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                  Σητεία : 2 – 1 - 2018

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

    Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                   Αρ.  Απόφασης: 2  

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  28433 – 40543,514                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων νέου Αντιδημάρχου Σητείας

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
 2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017).
 9. Τις με αριθμ. 142/2017,143/2017,144/2017,145/2017 Αποφάσεις του «Ορισμός και Ανάθεση αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019 όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

10. Τη με αριθμ. 1/ 2-1-2018 Απόφασή του «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

   Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χριστοδουλάκη Παύλο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή από 2-1-2018 έως 31-8-2019   μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, το Αυτοτελές  Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και πολιτισμού:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολιτικών Οργάνων, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
 • την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την τέλεση γάμων
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ
 •  την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Το σχεδιασμό και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

•     Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

•     Την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περίπτερων.

•     Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

      Την ευθύνη για την ανάπτυξη , επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

•     Την υποστήριξη του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.

•     Την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 • Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών
 • Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία και προαγωγή  της δημόσιας υγείας.
 • Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας , εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται  δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Έχει την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λ.π.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.).

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη  Δημοτική  Ενότητα Λεύκης

 

 • α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους, Ζήρου, Αγίας Τριάδας, Παπαγιαννάδων, Απιδίων, Χανδρά και Αρμένων για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στην ανωτέρω δημοτική  ενότητα.
 • β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη   δημοτική ενότητα.
 • γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
 • δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας  Ανάληψης
 • ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική ενότητα .
 • στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής  ενότητας Λεύκης και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 • - της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων
 • - της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

 

 

     Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Με την έκδοση της παρούσας οι προγενέστερες  με αριθμ. 142/2017, 143/2017,144/2017,145/2017 καθώς και τις με αριθμ. 513/2017 και 670/2017  αποφάσεις περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Σητείας παύουν να ισχύουν.

     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης