23-9-2014 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προμήθειας Χημικού υλικού υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου

23/09/2014 09:01  -  479 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    Σητεία  18-09-2014

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                Αριθ Απόφασης:1542                              

                                                            

                                                                                          

 

                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε για τη <Προμήθεια Χημικού Υλικού >

5. Την αριθμ. 202/2014 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας Χημικού Υλικού

 

                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της  <Προμήθεια Χημικού Υλικού >  με απευθείας

ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω προμήθεια

 

 

 

                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                            Θεόδωρος Πατεράκης