1-9-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

03/09/2014 13:03  -  515 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                                  

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                             Σητεία :1-9-2014 

 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

 Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                     Αρ.  Απόφασης:1440     

 Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  28433 – 40514,543                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'' 87)
 2. Την υπ'' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2714/τ.Β΄/24-10-2013)

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/9/2014-28/2/2017  μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες    που αφορούν τη Δ/νση Περιβάλλοντος -Πρασίνου και το Αυτοτελές  Τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 • Τη ευθύνη για τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού φυσικού , αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και χώρων  Πρασίνου
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας καθώς και την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου
 • Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • Την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περίπτερων
 • Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.
 • Την επίβλεψη της κυκλοφορίας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.
 • Την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στη Δημοτική Κοινότητα Σητείας
 • Την ευθύνη για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Το σχεδιασμό και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
 • Την ευθύνη για την ανάπτυξη , επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Την υποστήριξη του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 • Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα  που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα  Σητείας:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Σκοπής, Σταυρωμένου, Κατσιδωνίου ,Ρ.Εκκλησιάς , Μαρωνιάς ,Αγίου Γεωργίου , Πραισσού, και Κρυών για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες  .

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων.

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες .

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

   Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                         Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                                       Θεόδωρος Πατεράκης